sâmbătă, august 13Liberalist.ro - Portal Business

Asigurările de Garanții de bună execuție rămân valabile

Fii inspirat, trimite articolul unui prieten
Asigurările de Garanții City Insurance rămân valabile încă o perioadă

CUPRINS

  • Guvernul prelungește valabilitatea polițelor de garanții emise de City Insurance
  • Despre Polița de asigurare garanție de bună execuție
  • Textul Ordonanței de Urgență art. 262 alin. (32) din Legea nr. 85/2014

Guvernul României prelungește valabilitatea polițelor de garanții emise de asiguratorul falimentar City Insurance printr-o Ordonantță de Guvern aprobată și publicată în Monitorul Oficial. Astfel, acestea vor fi valabile 150 zile de la data pronunțării hotărârii de deschidere a falimentului, până pe 10.07.2022.

Măsura oferă posibilitatea operatorilor economici de a obține noi instrumente de garantare utile în continuarea derulării contractelor de achiziție publică în care sunt parte:

•          ” (…) luând în considerare că termenul alocat operatorilor economici pentru obținerea de noi instrumente de garantare este insuficient în contextul economic actual, cu consecința imposibilității constituirii sau reconstituirii garanțiilor de bună execuție prin contracte de asigurări de garanții emise de societățile de asigurări astfel încât să asigure obiectivele de investiții aflate în derulare,

•          ținând cont de faptul că ne aflăm în fața unei situații dificile în care culpa neîndeplinirii obligațiilor contractuale nu poate fi considerată o culpă care aparține exclusiv operatorilor economici, având în vedere dificultățile constatate la această dată în punerea în practică în termenul inițial a măsurilor reglementate prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 19/2022 privind unele măsuri referitoare la garanțiile de bună execuție constituite în cadrul contractelor de achiziție publică și al contractelor sectoriale,

•          pentru a evita riscul dezangajării fondurilor alocate în cadrul Programului operațional Infrastructură mare 2014—2020 prin nefinalizarea proiectelor în cadrul cărora sunt realizate și încheiate contracte de achiziție publică pentru care este necesară constituirea unei noi garanții de bună execuție, ce ar conduce la majorarea deficitului excesiv, adoptarea prelungirii termenului în care această operațiune ar putea fi îndeplinită trebuie realizată pe calea ordonanței de urgență.”

 – extras din OUG. pentru modificarea art. 262 alin. (32) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 19/2022 privind unele măsuri referitoare la garanțiile de bună execuție constituite în cadrul contractelor de achiziție publică și al contractelor sectoriale

Polița de asigurare garanție de bună execuție

Garanția de bună execuție este solicitată pentru a asigura beneficiarul în cazul neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare sau întârziate a obligațiilor contractuale asumate de către contractant dar protejează asiguratul de orice solicitare nefondată sau abuzivă din partea beneficiarului în perioada derulării contractului.

Polița are, de regulă, o valabilitate de 3 ani, atât în cazul contractelor de lucrări, cât și în cel al contractelor de furnizare a produselor sau a serviciilor. Valabilitatea Garanției de bună execuție acoperă perioada de execuție a lucrării sau poate acoperi și perioada de mentenanță/notificare a defectelor. Valoarea la care trebuie constituită garanțiade buna execuțiese stabilește de către Autoritatea Contractantă șieste egală cu 5%-10% din valoarea contractului de bază (2.5%-5% pentru IMM-uri).

Obține o poliță de asigurare de garanție de bună execuție sau CAR aici.

O R D O N A N Ț Ă D E U R G E N Ț Ă

pentru modificarea art. 262 alin. (32) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 19/2022 privind unele măsuri referitoare la garanțiile de bună execuție constituite în cadrul contractelor de achiziție publică și al contractelor sectoriale

Având în vedere că prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 19/2022 privind unele măsuri referitoare la garanțiile de bună execuție constituite în cadrul contractelor de achiziție publică și al contractelor sectoriale s-au instituit o serie de măsuri prin care se acordă posibilitatea operatorilor economici de a obține noi instrumente de garantare utile în continuarea derulării contractelor de achiziție publică în care sunt parte, iar termenul de depunere la autoritatea contractantă a noilor instrumente de garantare a fost stabilit în corelare cu dispozițiile Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, cu modificările și completările ulterioare, respectiv 90 de zile de la data pronunțării hotărârii de deschidere a procedurii falimentului, perioadă în care mai sunt valabile instrumentele de garantare încheiate inițial, luând în considerare că termenul alocat operatorilor economici pentru obținerea de noi instrumente de garantare este insuficient în contextul economic actual, cu consecința imposibilității constituirii sau reconstituirii garanțiilor de bună execuție prin contracte de asigurări de garanții emise de societățile de asigurări astfel încât să asigure obiectivele de investiții aflate în derulare, ținând cont de faptul că ne aflăm în fața unei situații dificile în care culpa neîndeplinirii obligațiilor contractuale nu poate fi considerată o culpă care aparține exclusiv operatorilor economici, având în vedere dificultățile constatate la această dată în punerea în practică în termenul inițial a măsurilor reglementate prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 19/2022 privind unele măsuri referitoare la garanțiile de bună execuție constituite în cadrul contractelor de achiziție publică și al contractelor sectoriale, pentru a evita riscul dezangajării fondurilor alocate în cadrul Programului operațional Infrastructură mare 2014—2020 prin nefinalizarea proiectelor în cadrul cărora sunt realizate și încheiate contracte de achiziție publică pentru care este necesară constituirea unei noi garanții de bună execuție, ce ar conduce la majorarea deficitului excesiv, adoptarea prelungirii termenului în care această operațiune ar putea fi îndeplinită trebuie realizată pe calea ordonanței de urgență.

Întrucât neadoptarea prezentei ordonanțe de urgență a Guvernului ar avea ca impact imposibilitatea derulării contractelor de achiziție publică, fiind afectate astfel și alte domenii de activitate care fac obiectul respectivelor contracte de achiziție, inclusiv asupra salariaților operatorilor economici cu care acestea sunt încheiate, având în vedere că termenul stabilit pentru valabilitatea instrumentelor de garantare se apropie de final, iar parcurgerea procedurii parlamentare pentru adoptarea unui act normativ nu ar putea avea ca rezultat adoptarea respectivului act normativ în timp util, astfel încât să nu fie afectat în mod negativ interesul public, se propune adoptarea prin ordonanță de urgență a măsurilor necesare.

Întrucât toate aceste elemente vizează un interes public și constituie o situație extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată și impune adoptarea de măsuri imediate pe calea ordonanței de urgență, prin care să se reglementeze un nou termen în care să poată fi realizate procedurile necesare, pentru continuarea derulării contractelor de achiziție și a proiectelor europene în cadrul cărora acestea sunt încheiate, în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 464/9.V.2022 6

Art. I. — La articolul 262 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 466 din 25 iunie 2014, cu modificările și completările ulterioare, alineatul (3 2) se modifică și va avea următorul cuprins: „(3 2) În termen de 90 de zile de la data pronunțării hotărârii de deschidere a procedurii de faliment, polițele de asigurare încheiate de societatea de asigurare/reasigurare încetează de drept, cu excepția contractelor de asigurare încadrate în clasa de asigurări 15 — Garanții, prevăzută în secțiunea A din anexa nr. 1 la Legea nr. 237/2015 privind autorizarea și supravegherea activității de asigurare și reasigurare, cu modificările și completările ulterioare, pentru care termenul de încetare de drept este de 150 de zile de la data pronunțării hotărârii de deschidere a procedurii de faliment; în aceleași condiții, încetează de drept și contractele de reasigurare.”

Art. II. — Prevederile art. 262 alin. (3 2) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu modificările aduse prin prezenta ordonanță de urgență, se aplică și procedurilor de insolvență aflate în derulare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.

Art. III. — Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 19/2022 privind unele măsuri referitoare la garanțiile de bună execuție constituite în cadrul contractelor de achiziție publică și al contractelor sectoriale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 216 din 4 martie 2022, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 1, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

„(2) În cazul contractelor prevăzute la alin. (1), aflate în curs de derulare, pentru care este necesară constituirea unei noi garanții de bună execuție ca urmare a retragerii autorizației de funcționare a societății de asigurări care a emis instrumentul de garantare, la solicitarea autorităților/entităților contractante, se constituie o nouă garanție de bună execuție, prin oricare dintre modalitățile prevăzute la art. 40 alin. (1) și (3) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 395/2016, cu modificările și completările ulterioare, respectiv la art. 46 alin. (1) și (3) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 394/2016, cu modificările și completările ulterioare, de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență până la momentul expirării termenului de 150 de zile de la data pronunțării hotărârii de deschidere a procedurii de faliment, prevăzut la art. 262 alin. (3 2 ) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, cu modificările și completările ulterioare, dar nu mai târziu de 31 ianuarie 2023.”

2. Articolul 5 va avea următorul cuprins:

„Art. 5. — Până cel mai târziu la data de 10 iunie 2022, autoritățile de management responsabile pentru managementul și implementarea asistenței financiare nerambursabile acordate de Uniunea Europeană, precum și autoritățile care gestionează programe finanțate din fonduri publice vor proceda, după caz, la elaborarea reglementărilor pentru punerea în aplicare a prezentei ordonanțe de urgență, conform regulilor specifice programelor cu finanțare externă nerambursabilă, respectiv programelor finanțate din fonduri publice.”

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 464/9.V.2022 7

PRIM-MINISTRU

NICOLAE-IONEL CIUCĂ

Contrasemnează:

Ministrul finanțelor,

Adrian Câciu

Secretarul general al Guvernului,

Marian Neacșu

Președintele Agenției Naționale pentru Achiziții Publice,

Iuliana Feclistov

p. Președintele Autorității de Supraveghere Financiară,

Elena Doina Dascălu

București, 9 mai 2022.

SERVICII

ABONEAZĂ-MĂ LA TELEGRAM

Citește și alte știri similare pe Liberalist.ro:

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.

X

Oferta Zilei